י"ח סיון, תשפ"ג
07 יוני 2023
177/2023
כתבו מוריה הומינר*, פביאנה שוורץ*
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בקובץ הרשויות המקומיות בישראל 2021 מוצגים נתונים ל-255 הרשויות המקומיות בישראל (79 עיריות, 122 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות).

הקובץ כולל 6 גיליונות:

תוכן עניינים

נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה – בנושאי דמוגרפיה, חינוך, רווחה, תשתיות, בנייה וכד'

נתוני תקציב

סיכומים לפי מעמד מוניציפלי (חלוקה לפי עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) ונתונים כלל-ארציים

נתוני סקר כוח אדם וסקר הוצאות משק הבית בערים המונות 50,000 תושבים ויותר – תעודת הלימודים הגבוהה ביותר; תכונות כוח העבודה: משתתפים בכוח העבודה, שיעור תעסוקה, אחוז בלתי מועסקים; אחוז מועסקים מחוץ ליישוב המגורים; סוגי משקי בית באחוזים; אחוז משקי בית הגרים בדירה בבעלותם; הכנסות והוצאות לנפש

נתוני הסקר החברתי בערים המונות 100,000 תושבים ויותר – עמדות של בני 20 ומעלה כלפי נושאים שונים

*הערות והסברים ניתן למצוא בתאים הרלוונטיים בטבלה, והסברים כלליים - מתחת ללוחות.

מקורות הנתונים: משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי, רשות המים, משטרת ישראל וסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים מאפשרים לבצע עיבודים סטטיסטיים השוואתיים בין הרשויות השונות ולחקור לעומק כל רשות.

בנוסף על הקובץ, מתפרסמות גם מפות הגירה פנימית עבור ערים המונות 200,000 תושבים ויותר.

שינויים וחידושים בקובץ

חדש! בגיליון "נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה" התעדכנו הנושאים האלה:

מדד חברתי כלכלי 2019

מדד פריפריאליות 2020

שימושי קרקע 2021​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}