י"ח טבת, תש"פ
15 ינואר 2020
016/2020

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש דצמבר 2019, בהשוואה לחודש נובמבר 2019 ונותר ברמת מדד של 100.8 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2018 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב-0.1% והגיע לרמת מדד של 100.9 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.2% והגיע לרמת מדד של 100.0 נקודות; לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.1% והגיע לרמת מדד של 100.8 נקודות.

עליית מחירים בולטת נרשמה בסעיף הלבשה 1.6%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים 3.7% ותרבות ובידור 1.5%.

בשנת 2019 עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.6%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.7%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.5% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-0.1%.

בחודש דצמבר 2019 מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות עלה ב-0.1%; לעומתו מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות נותר ללא שינוי ומדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות ירד ב-0.1%.

על פי נתוני המגמה לתקופה שבין ספטמבר 2019 – דצמבר 2019, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.3%; לעומתו קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-0.6%, כל אחד.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}