ד' טבת, תשע"ט
12 דצמבר 2018
362/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

נתוני הכנסות והוצאות לכלל משקי הבית בשנת 2017

ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית, מכל מקורות ההכנסה הגיעה ל-20,027 ש"ח (עלייה ריאלית של 4.5% לעומת השנה הקודמת).

ההוצאה הכוללת לתצרוכת, הכוללת את אומדן ההוצאה על שירותי דיור, הסתכמה ב-16,267 ש"ח לחודש (עלייה ריאלית של 2.7% לעומת השנה הקודמת).

בהשוואה בין ממוצע ההכנסות וההוצאות, ההכנסה הכספית נטו לחודש למשק בית היא 16,518 ש"ח וההוצאה הכספית היא 13,114 ש"ח לחודש.

79.0% מהכנסות משקי הבית מקורן בעבודה, 10.9% - בקצבאות ותמיכות והיתר - בהון, פנסיות וקופות גמל.

פערים בין משקי הבית

מדד ג'יני למדידת אי-שוויון ירד בשנת 2017 ועמד על 0.351 נקודות.

הפערים בין העשירון העליון לתחתון בהכנסות הכספיות נטו גבוהים הרבה יותר מהפערים בהוצאות הכספיות (העשירון העליון מכניס פי 7.4 מהעשירון התחתון ומוציא פי 2.3 מהעשירון התחתון).

בשלושת העשירונים התחתונים, ההוצאה הכספית של משקי הבית גבוהה מההכנסה נטו שלהם.

ההכנסה הכספית נטו של החמישון העליון היא 37.9% מסך הכנסות משקי הבית, בהשוואה ל-6.6% בחמישון התחתון.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}