ה' אב, תש"פ
26 יולי 2020
224/2020
כתבו יילה היינל (תחום בינוי ורשויות מקומיות), פביאנה שוורץ
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

שינויים ריאליים בשנת 2018 לעומת 2017

בתקציב הרגיל (ניהול שוטף)

עלייה של 4.3% בתקבולים ושל 4.7% בתשלומים. העלייה בתקבולים נובעת מעלייה של 8.0% בהשתתפות הממשלה ושל 3.0% בהכנסות העצמיות. יחד עם זאת, ב-91 מהרשויות חלה ירידה ריאלית בהכנסות העצמיות, לעומת 52 ב-2017.

ב-108 מתוך 255 הרשויות המקומיות נרשם גירעון תקציבי בתקציב הרגיל בשנת 2018, לעומת 83 רשויות מקומיות ב-2017 ו-69 רשויות בשנת 2016.

יחס גביית ארנונה למגורים מכלל החיובים למגורים בשנת 2018 היה 75.0%, זהה ליחס בשנת 2017 (75.0%).

שיעור הארנונה לא למגורים מסך הארנונה הכללית היה 55.4%, בדומה ל-55.7% בשנת 2017.

בתקציב הבלתי רגיל (מימון פעילויות פיתוח)

עלייה של 2.1% בתקבולים ושל 17.1% בתשלומים. העלייה בתקבולים נובעת מעלייה במרבית סעיפי התקבולים (עלייה של 12.7% בהשתתפות הממשלה, עלייה של 12.9% בהכנסות עצמיות ואחרות).

נתונים פיזיים נבחרים של הרשויות המקומיות

בשנת 2018 היו בישראל 255 רשויות מקומיות שכללו 77 עיריות, 124 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות.

בסוף שנת 2018 מנתה האוכלוסייה בישראל 8,967,605 תושבים, 74.7% מתוכה התגוררה בתחומי העיריות. צפיפות האוכלוסייה עמדה על 394.6 לקמ"ר. העיר הצפופה ביותר הייתה בני ברק (27,060.9 תושבים לקמ''ר).

בשנת 2018 עלה היקף ההגירה הפנימית ב-7.2% לעומת שנת 2017 ועמד על 286,190 נכנסים/יוצאים. חריש הובילה עם שיעור הגירה פנימית של 679 לאלף תושבים - גידול אוכלוסייה של 111% לעומת השנה הקודמת.

בשנת 2018 צריכת המים למגורים לנפש בעיריות ובמועצות המקומיות הייתה 52.3 מ"ק. צריכת המים הנמוכה ביותר נמדדה בערערה בנגב ובבועיינה-נוג'ידאת - 31.1 מ"ק לנפש, והגבוהה ביותר בסביון - 299.5 מ"ק לנפש, פי 10.3.

אחוז השינוי הריאלי הארצי בשכר בשנת 2017 לעומת 2016 היה 5.1%. השינויים הריאליים הגבוהים ביותר חלו במועצות המקומיות הדרוזיות: סאג'ור (15.7%), בית ג'ן (13.4%) וחורפיש (12.8%).

66.0% מתלמידי יב היו הזכאים בשנת תשע"ח לתעודת בגרות, לעומת 65.2% בשנה הקודמת.  האחוז הגבוה ביותר של זכאים נמצא באלקנה ובכאוכב אבו אל-היג'א (94.7%).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}