י' אלול, תשפ"א
18 אוגוסט 2021
283/2021
כתבו יהונתן חיון*
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

02/12/2021: תיקונים בעמ' 5 של ההודעה והחלפת תרשים 2.

מדדי הקיימות, לפי גישת ההון בוחנים עד כמה אפשר לשמר ולשפר את איכות החיים הנמדדת בהווה ולהבטיח איכות חיים עבור הדורות הבאים.

מסגרת המדידה מבוססת על סוגי הון שונים שבהם נדרשת השקעה לצורך הבטחת איכות חיים לאורך זמן: הון כלכלי, הון טבעי, הון אנושי, הון חברתי והון תרבותי. מדדי ההון מציגים את מלאי ההון והמשאבים בחלוקה לחמש הקטגוריות הללו.

המדדים המוצגים רוכזו וגובשו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) במקביל לעבודת הוועדה למדידת איכות חיים בת-קיימה בישראל של האקדמיה הלאומית למדעים והתבססו על המלצותיה, תוך התחשבות במדדים שעבורם יש נתונים זמינים ובכפוף למאפיינים הרלוונטיים למדינת ישראל.

הוגדרו בסך הכל 127 מדדי הון המחולקים לחמשת סוגי ההון ולקטגוריות משנה בתוך כל סוג הון. מתוכם, נכון להיום, כ-90 מדדי הון זמינים מתוך נתוני הלמ"ס.

חמשת סוגי ההון:

הון כלכלי

הון כלכלי כולל הון כלכלי-פיזי (או הון כלכלי-מיוצר) והון כלכלי-פיננסי. כמו כן, הוא כולל הון ידע שממלא תפקיד מכריע בבניית כושר התפוקה של המשק וכולל בין היתר מחקר ופיתוח ופטנטים.

הון טבעי

הון טבעי ככלל הוא סך הנכסים הטבעיים והתופעות הטבעיות המתחוללות בכדור הארץ אשר מרכיבים את הסביבה הביו-פיזיקלית, ותורמים תרומה מכרעת לפעילות כלכלית, חברתית ותרבותית. הון טבעי כולל משאבי טבע, קרקע ומערכות אקולוגיות, אנרגיה, מים, אוויר ואקלים.

הון אנושי

המונח הון אנושי מדגיש את העובדה שמיומנויות, כישורים, השכלה ובריאות של אנשים משפיעים לא רק על איכות החיים שלהם בהווה אלא גם על הרווחה שלהם בעתיד.

הון חברתי

הון חברתי מתייחס להיבטים של חברות בקהילה, לכידות חברתית, רשתות חברתיות ושיעורי התנדבות, היבטים של מוסדות, כולל מוסדות ממשל, והאמון שהציבור רוחש למוסדות אלו. מלאי זה מבטא את איכות היחסים בין פרטים בחברה. הנכס הבלתי מוחשי הבולט במלאי הון זה הוא אמון.

הון תרבותי

שוני וגיוון תרבותי מהווה היבט מהותי וחשוב של החיים בישראל; הון תרבותי הוא תרבות במובנה הקלאסי וגם היבטים של זהות. ההון התרבותי כולל את האומנויות השונות (ספרות, תיאטרון וכדומה), וכן את האופן שבו אנשים מממשים ומבינים את חייהם לאור הנורמות שהם חולקים כמרכיב זהותי.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}