א' אדר א', תשס"ח
07 פברואר 2008
1319

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
בפרסום שלפנינו מובאים נתונים מפורטים על ענף הבינוי (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) לשנת2006, ונתונים מתוקנים לשנים 2005-2002. זהו פרסום נוסף בסדרת הפרסומים על ענף הבינוי בישראל, וכמו קודמיו, הוא מכיל נתונים פיזיים וכספיים על עבודות בנייה ועבודות הנדסה אזרחית .

אנו מקווים כי הפרסום יוכל לסייע לגורמים ציבוריים ופרטיים בתכנון פעילותם בענף, וכן לאנשי
המחקר העוסקים בנושא הבינוי בארץ .

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמודה למשרד הבינוי והשיכון על שיתוף הפעולה ועל העזרה בעריכת
הסטטיסטיקה של הבנייה ביזמה הציבורית כ. מו כן, מודה הלשכה לרשויות המקומיות, לוועדות לתכנון ולבנייה, לחברות הבנייה ולכל שאר הגורמים שסייעו במסירת מידע על היתרי בנייה, התחלות וגמר​ של בנייה ונתונים אחרים שעליהם מבוססת הסטטיסטיקה הנכללת בפרסום 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0069 - 9195
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}