י"ח אדר א', תשס"ח
24 פברואר 2008
1316

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​הפרסום שלפנינו כולל ממצאים (מלווים בלוחות ובתרשימים) של ההוצאה הלאומית לבריאות בשנים 1962– 2006. נכללים בו לוחות המציגים סדרות רב-שנתיות רציפות לכל התקופה ולוחות מפורטים ומעודכנים לשנים .2004–1990 כמו כן, הפרסום מציג ממצאים מההשוואה הבין-לאומית שערך הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD), המאפשרים להעריך את היקף ההוצאה לבריאות בישראל בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. בפרסום מובאים נתונים של היקף המשאבים שהוקצו לשירותי הבריאות, לפי סוג שירות וסוג הוצאה. ההוצאה הלאומית לבריאות מפורטת לפי המגזרים שסיפקו את השירותים והמגזרים שמימנו את הפעילות. מהנתונים שרוכזו ניתן לבחון את הגידול בהוצאות לבריאות במרוצת השנים הנסקרות, ולקבוע איזה חלק מהגידול נובע משינוי כמותי ואיזה חלק יש לייחס לעלייה במחירי השירותים. ברצוני להודות לכל מוסדות הבריאות ששיתפו פעולה במסירת הנתונים הדרושים ולכל מי שסייע במלאכה במשרד הבריאות וביחידות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-2181
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}