י"ב אדר ב' ב, תשס"ח
19 מרץ 2008
1321

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מציגה בפרסום שנתי זה נתונים על ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח ועל מרכיביה לשנת 2006, וסדרות רציפות ועקביות לשנים קודמות, החל ב-1989. ההוצאה למחקר ופיתוח אזרחי בישראל גבוהה בהשוואה למדינות בשלבי התפתחות דומים, ואפילו בהשוואה לארצות מפותחות ממנה. זיהוי וסיכום ההוצאה הלאומית למו"פ ומרכיביה מאפשרים לבחון כיצד השפיעה ההשקעה במו"פ על הגידול בתוצר. ההוצאה הלאומית למו"פ מפורטת לפי המגזר שביצע את המו"פ והמגזר שמימן את הפעילות. בנוסף, מוצגת השוואה בין-לאומית, שמתוכה ניתן לעמוד על היקף ההוצאה למו"פ ומאפייניה בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. ההוצאה הממשלתית למו"פ מוצגת בפרסום זה בפירוט רחב שכולל הוצאות לפי יעדים (כלומר, לפי המו"פ המיועד לפיתוח חקלאות, טכנולוגיה תעשייתית, ייצור אנרגיה ושימושיה, פיתוח תשתיות, בריאות, שירותים סוציאליים, קידום הידע הכללי וכד'), לפי סוג הוצאה ולפי משרדי ממשלה נבחרים. מערכת הסיכומים מבוססת על הנתונים שנאספו בסקרים על הוצאות המו"פ בתעשייה, במוסדות להשכלה גבוהה, במשרדי הממשלה ובמלכ"רים וכן בסקרים הנערכים באופן שוטף על ידי הלמ"ס. כמו כן, מבוססים הסיכומים על נתונים משלימים על ההוצאה למו"פ בענפי החשמל, המים, התקשורת והשירותים העסקיים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודה למוסדות ולארגונים ששיתפו פעולה במסירת הנתונים הדרושים ולכל אלה שסייעו במלאכה​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0793-0313
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}