ט"ו אדר א', תשס"ח
21 פברואר 2008
1312

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​בפרסום שלפנינו מובאות תוצאות מפורטות של סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת לשנת 2004.
הסקר לשנת 2004 מהווה המשך לסדרה של סקרי מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת שנערכו מאז שנת 1995, ומבוסס על מדגם חדש שהוצא מתוך מרשם העסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
המדגם הוצא לכל ענפי המשק (פרט לחקלאות). נתונים על ענפי התעשייה מובאים בפרסומי סקרי התעשייה, בהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
נתוני ענפים אלו מתקבלים ממקורות אחרים ומוצגים בלוחות המבוא ובלוח 1. הסקר מקיף מגוון רחב של פעילויות במגזר העסקי פרט לענפי הבנקאות, הביטוח ושירותי אירוח.
הסקר מציג תמונה של הפעילות הכלכלית השוטפת בענפים השונים וכן את המצב הפיננסי של החברות בענפי מסחר, שירותים עסקיים, שירותים אישיים, תחבורה ותקשורת.
כמקור עיקרי לנתוני הסקר שימשו הדוחות הכספיים של העוסקים שהוגשו לשלטונות מס הכנסה ודיווחים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על מספר משרות ותמורה למשרות.
בפרסום זה מובאים נתונים על מגוון נושאים ביניהם תעסוקה, פדיון, תפוקה, תוצר ותמורה למשרות ברמה של ענף ראשי, מגזר, קבוצות גודל של פדיון וענף כלכלי וקבוצות גודל של משרות לעוסק וענף כלכלי.
בנוסף מובאים בפרסום זה גם נתונים על רכיבי המאזנים ועל יחסים פיננסיים לפי ענף כלכלי לשנים 2003 ו-2004, והשקעה גולמית בנכסים קבועים לפי מרכיבים ולפי ענף כלכלי.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2411-782X
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}