כ"א אדר, תשס"ט
17 מרץ 2009
1360

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​הפרסום שלפנינו כולל ממצאים מלווים במערכת לוחות ותרשימים על "ההוצאה הלאומית לחינוך" בשנים 1962 עד 2007. בפרסום נכללים לוחות המציגים סדרות רב-שנתיות רציפות לכל התקופה ולוחות מפורטים ומעודכנים לשנים 1990 עד 2004.
כמו כן נכללים בפרסום ממצאים מהשוואה בין-לאומית שנערכה על ידי הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח (OECD).
מהנתונים שרוכזו, ניתן לבחון את הגידול בהוצאות לחינוך במרוצת השנים הנסקרות ולקבוע איזה חלק מהגידול נובע משינוי כמותי ואיזה חלק יש לייחס לייקור השירותים. בפרסום מובאים גם נתונים על היקף המקורות שהופנו לשירותי החינוך, לפי סוג פעילות – מי מימן את ההוצאות ומי הם המגזרים שסיפקו את השירותים.
אני מודה למוסדות החינוך ששיתפו פעולה במסירת הנתונים הדרושים ולכל אלה שסייעו במלאכה, סיפקו פירוטים רבים והעירו הערות מועילות במהלך העבודה: במשרד החינוך, בוועדה לתכנון ולתקצוב – המועצה להשכלה גבוהה, וביחידות הלשכה: בתחום חינוך והשכלה, בתחום בינוי ורשויות מקומיות ובתחום חשבונות לאומיים.

​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0793-9000
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}