י"ג ניסן, תשס"ט
07 אפריל 2009
1352


 
​הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מציגה בפרסום שנתי זה נתונים לשנת 2007 של ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח ושל מרכיביה, וסדרות רציפות ועקביות לשנים קודמות, מ-1989.
ההוצאה למחקר ופיתוח אזרחי בישראל גבוהה בהשוואה למדינות בשלבי התפתחות דומים, ואפילו בהשוואה לארצות מפותחות ממנה. זיהוי וסיכום ההוצאה הלאומית למו"פ ומרכיביה מאפשרים לבחון כיצד השפיעה ההשקעה במו"פ על הגידול בתוצר.
ההוצאה הלאומית למו"פ מפורטת לפי המגזר שביצע את המו"פ והמגזר שמימן את הפעילות. נוסף לכך, מוצגת השוואה בין-לאומית, שמתוכה ניתן להעריך את היקף ההוצאה למו"פ ומאפייניה בהשוואה למדינות מפותחות אחרות.
ההוצאה הממשלתית למו"פ מוצגת בפרסום זה בפירוט רחב שכולל הוצאות לפי יעד (כלומר, לפי המו"פ המיועד לפיתוח חקלאות, לטכנולוגיה תעשייתית, לייצור אנרגיה ושימושיה, לפיתוח תשתיות, לשירותי בריאות, לשירותים סוציאליים, לקידום הידע הכללי וכד'), לפי סוג הוצאה ולפי משרדי ממשלה נבחרים.
מערכת הסיכומים מבוססת על הנתונים שנאספו בסקרים על הוצאות המו"פ בתעשייה, במוסדות להשכלה גבוהה, במשרדי הממשלה ובמלכ"רים, וכן בסקרים הנערכים באופן שוטף על ידי הלמ"ס. כמו כן, הסיכומים מבוססים על נתונים משלימים של ההוצאה למו"פ בענפי החשמל, המים, התקשורת והשירותים העסקיים.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודה למוסדות ולארגונים ששיתפו פעולה במסירת הנתונים הדרושים ולכל אלה שסייעו במלאכה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0793-0313
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}