ח' טבת, תשס"ט
04 ינואר 2009
1355

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​בפרסום זה מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני ההוצאה לצריכה פרטית לשנים 2007-1995. מטרת הפרסום היא לסייע בניתוח מרכיבי ההוצאה לצריכה פרטית לכל התקופה בהגדרות ובסיווגים אחידים.
נתוני ההוצאה לצריכה פרטית בפרסום זה הם רציפים ועקביים, וכוללים את התיקונים שהוכנסו במרוצת השנים, לרבות עדכונים, שימוש במקורות חדשים ופירוטים נוספים. כמקובל ברוב הלשכות הסטטיסטיות בעולם נערכו אומדני ההוצאה לצריכה פרטית, ככל החשבונות הלאומיים לישראל, במתכונת של מערכת החשבונות הלאומיים החדשה – SNA93. כמו כן סווגו האומדנים הענפיים 1 בהתאם ל "סיווג האחיד של ענפי הכלכלה-1993".
נתוני ההוצאה לצריכה פרטית נאמדים על בסיס מקורות מידע שונים, כגון זרם הסחורות, סקר הוצאות משקי בית, נתוני סחר חוץ וסקר הוצאות מלכ"רים.
בפרסום מובאים לוחות מפורטים על ההוצאה לצריכה פרטית ועל מרכיביה – מוצרי מזון, משקאות וטבק, מוצרי תעשייה, שירותים, שירותי דיור, הוצאה על דלק, חשמל ומים וכן הוצאה לצריכה של מלכ"רים המשרתים משקי בית.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0333-9394
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}