א' ניסן, תשס"ט
26 מרץ 2009
1356

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​הסקר החברתי נערך לראשונה בשנת 2002 בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר. מאז נערך הסקר באופן שוטף, ומבוסס על מדגם חדש בכל שנה.
מטרתו העיקרית של הסקר היא לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה בישראל ועל תנאי חייה. הסקר מיועד למשתמשים שונים: לקובעי מדיניות חברתית, לחוקרים בתחומי החברה והרווחה ולציבור הרחב.
שאלון הסקר בנוי משני חלקים עיקריים: גרעין קבוע, המכיל כ-200 שאלות במספר רב של תחומי חיים, כגון בריאות, דיור, תעסוקה ומצב כלכלי, וחלק נוסף המוקדש בכל שנה לנושא אחר, כדי להעמיק את הידע בו. בשנת 2002 הסקר החברתי עסק בנושא פנסיה והסדרי פרישה. בשנת 2003 נחקרה רווחת האוכלוסייה וויתורים בתחומי חיים שונים בעקבות המצב הכלכלי, וכן מצבה הרגשי של האוכלוסייה. בשנת 2004 עסק הסקר בסידורים לילדים בהקשר של תעסוקת הורים. בשנת 2005 הנושא היה השתתפות בכוח העבודה. בשנת 2006 עסק הסקר במטפלים ללא תמורה כספית. בסקר 2007, שממצאיו מובאים בחוברת זו, נחקרה רווחת האוכלוסייה בישראל ושביעות רצון האזרחים משירותי הממשל.
ראוי לציין כי חזרה על נושא רווחת האוכלוסייה, שנחקר ב-2003 בזמן המיתון הקשה שפקד את ישראל בתחילת שנות האלפיים, מאפשרת בחינת השינויים שחלו והשוואת רווחת האוכלוסייה בזמן מיתון לעומת השגשוג הכלכלי שהמשק חווה בשנת 2007.
נוסף לפרסום זה, באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ניתן להפעיל מחולל לוחות, המאפשר למשתמשים לשלוף כרצונם מידע מתוך בסיס נתוני הסקר.
מלבד אגף המדען הראשי, האחראי ישירות לביצוע הסקר החברתי, מספר יחידות בלמ"ס שותפות לחשיבה, לביצוע ולניהול השוטף של הסקר, וביניהן תחום סקרים, אגף מערכות מידע ותחום מתודולוגיה סטטיסטית של סקרים. אנו מודים להן ולכל היחידות האחרות המשתתפות במידה זו או אחרת בביצוע העבודה.

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9356
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}