כ"ט חשון, תש"ע
16 נובמבר 2009
1376

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​​בפרסום שלפנינו מובאים נתונים על משקי בית בישראל לשנת 2008. הנתונים מבוססים על סקרי כוח אדם שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עורכת באופן שוטף. 
את משקי הבית מאפיינות, נוסף על תכונות דמוגרפיות, גם תכונות כלכליות של בני משק הבית בגיל 15 ומעלה:
1. כל בני משק הבית, לפי תכונות כוח העבודה שלהם.
2. בני משק הבית המשתתפים בכוח העבודה (מועסקים ובלתי מועסקים).
3. בני משק הבית המועסקים, לפי היקף עבודתם בדרך כלל (מלא או חלקי).
כמו כן, הפרסום כולל נתונים על משקי בית שיש בהם לפחות אדם אחד בגיל העבודה.
חלוקה זו מאפשרת לבחון את ה"חוזק" הכלכלי של משק הבית. ככל שמספר המועסקים במשק הבית גדול יותר, סביר להניח כי רמת החיים של בני משק הבית תהיה גבוהה יותר.
בפרסום זה, כוח העבודה כולל את כוח העבודה האזרחי ואת המשרתים בצבא קבע.
הפרסום כולל גם נתונים על גודל משק הבית, מספר הילדים עד גיל 17 במשק הבית, מספר החדרים במשק הבית וצפיפות דיור.
החל ב-2001, בפירוט הנתונים לפי קבוצת אוכלוסייה, מובאים נתונים גם על ערבים (ראה מבוא, הגדרות והסברים). 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0792-4771
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}