כ"ד תשרי, תש"ע
12 אוקטובר 2009
1377

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​​בפרסום שלפנינו מובאים נתונים מתוך סקר כוח אדם לשנת 2008. לנוחות ציבור המשתמשים, מופיע הפרסום באינטרנט כתחליף לפרסומי הנייר.
הפרסום נועד לענות על הצורך של מוסדות מדינה ומוסדות מחקר, משרדי ממשלה וגופים אחרים, בנתונים מעודכנים ומפורטים על כוח העבודה בישראל. נתונים דוגמת אלה שבפרסום דרושים לתכנון, למינהל ולמחקר של נושאים חברתיים וכלכליים.
סקר כוח אדם הוא סקר מרכזי הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב משקי הבית. הסקר משמש למעקב שוטף אחר ההתפתחויות בכוח העבודה בישראל, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד. הפרסום מציג נתונים מפורטים על תכונות כוח העבודה האזרחי, גיל, שנות לימוד, סוג בית הספר האחרון שלמדו בו, נתונים על עולי 1990 ואילך וכו'. בנוסף, הסקר הוא כלי לאיסוף נתונים סטטיסטיים על תנאי דיור, על ניידות בתעסוקה, ועל נושאים רבים אחרים.
השנה נוספו שני לוחות חדשים, האחד מציג נתוני כוח העבודה בחתך של מחוז, נפה וצורת יישוב מגורים, והשני מציג לראשונה נתונים על מועסקים שעבדו שעות נוספות בשבוע הקובע, לפי ענפי כלכלה ומשלחי יד.
הנתונים מתוך סקר כוח אדם מופיעים במספר פרסומים: נתונים רבעוניים מתפרסמים ב"רבעון סקרי כוח אדם", באתר האינטרנט של הלמ" ס. כמו כן מופיע באתר פרסום על תכונות כלכליות של משקי בית, ובמסגרת הסדרה " ניירות עבודה" מתפרסמים נושאים מיוחדים.
נציין במיוחד את הפרסום הטכני מס' 78 שהופיע בשנת 2006 וכולל את השינויים במתודולוגיה, בהגדרות ובשאלון שחלו בסקר במשך השנים 2003-1954.
תודת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונה לאלפי משקי הבית שהשתתפו בסקר, גילו סבלנות ואחריות רבה ותרמו באופן ניכר למערך הנתונים הסטטיסטי במדינה. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0075-1049
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}