כ"א אדר, תשס"ט
17 מרץ 2009
1349

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​פרסום זה מציג ממצאים מקיפים מתוצאות סקר "מקבלי תואר ראשון מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל", שנערך בשנת 2006 בקרב מקבלי תואר ראשון בשנת תשס"ד. תוצאות שלושה מחזורים קודמים של הסקר, על מקבלי תואר ראשון בשנים תש"ס, תשס"א ותשס"ב, התפרסמו בפרסום מיוחד 1296 בהוצאת הלמ"ס. לעומת הסקרים הקודמים, בסקר תשס"ד הורחבה אוכלוסיית החקירה ונכללו בה גם מקבלי תארים ממכללות אקדמיות חוץ-תקציביות.
במסגרת הסקר נשאלו הנחקרים על שביעות רצונם מסביבת הלימודים, מההוראה ומהשירותים הניתנים לסטודנטים, וכן על השתלבותם בעבודה ועל המשך לימודיהם לתארים מתקדמים.
הסקר הוזמן על-ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. ממצאי הסקר משמשים את המזמין לצורכי תכנון מערכת ההשכלה הגבוהה ולניתוח התועלות הצומחות מרכישת תואר ראשון, תוך השוואה בין סוגי מוסדות שונים ותחומי לימוד שונים על פני זמן. בביצוע הסקר השתתפו מספר יחידות בלמ"ס: תחום מתודולוגיה, תחום סקרים, אגף מערכות מידע ותחום חינוך גבוה. 
אני מודה לכל המעורבים בהפקת הסקר, הן מצד המזמין והן מצד הלמ"ס, וכולי תקווה שממצאי הסקר ישמשו את הציבור הרחב ואת החוקרים ויתרמו להבנה טובה יותר של תפקוד מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-8694
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}