ט' אייר, תשס"ט
03 מאי 2009
1359

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​בפרסום זה מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סיכומים על פריון עבודה, תמורה למועסקים ותשואה להון שנערכים במסגרת החשבונות הלאומיים לשנים 2007-2004.
הפרסום נועד לסייע לניתוחים מקרו-כלכליים על התפתחות כלל המשק, המגזר העסקי וענפי הכלכלה השונים בנושאים הבאים: פריון העבודה, התפתחות התמורה לשכירים ליחידת תוצר, חלוקת ההכנסה בין מועסקים והון, מלאי ההון, שיעור התשואה ליחידת הון ושכר העבודה מנקודת ראות העובד.
הסיכומים הוכנו בהתאם להמלצות המערכת הבין-לאומית לחשבונות לאומיים – SNA1993, תוך שילוב נתונים ממקורות שונים: נתונים שנאספו בסקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונתונים מנהליים מגופים שונים מחוץ ללמ"ס. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9984
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}