ט' תמוז, תשס"ט
01 יולי 2009
2009/2

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​הרבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה כולל נתונים על חשבונות לאומיים, מאזן תשלומים וסחר חוץ.
נתונים מקוריים: ברוב הסדרות ברבעון מקרו-כלכלה מוצגים נתונים רבע-שנתיים ונתונים שנתיים.
בפרק "סחר חוץ" , מוצגים נתונים חודשיים ונתונים שנתיים.
נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי של השפעת העונתיות, של השפעת החגים ושל ימי הפעילות, מהנתונים המקוריים. נתונים מנוכי עונתיות מחושבים באמצעות השיטה לניכוי עונתיות, X-12-ARIMA, אשר פותחה בלשכה המפקדית של ארצות הברית (U.S. Census Bureau) וכן בעזרת שיטה שפותחה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), המאפשרת אמידה בו-זמנית של השפעת תזוזת תאריכי החגים העבריים ומספר ימי הפעילות הנהוגים בישראל.
נתוני מגמה נאמדים על-ידי הסרת ההשפעה של האי-סדירות (רעשים) מהנתונים מנוכי העונתיות.
נתונים מנוכי עונתיות ונתוני מגמה עשויים להשתנות הואיל והם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש או רבע שנה (ניכוי עונתיות עדכני).
הסבר מפורט על תהליך ניכוי העונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב: הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל-2009, מגמות ל-2009-2005 (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות).
ענפי הכלכלה מסווגים לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993, פרסום טכני מס' 63, מהדורה שנייה, ירושלים, תשס"ג-2003, בהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אלא אם כן צוין אחרת. 

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}