א' תמוז, תש"ע
13 יוני 2010
1408


 

הפרסום שלפנינו כולל ממצאים (מלווים בלוחות ובתרשימים) על ההוצאה הלאומית לבריאות בשנים 1962–2008. נכללים בו לוחות עם סדרות רב-שנתיות רציפות לכל התקופה ולוחות מפורטים ומעודכנים לשנים 1990–2006.

כמו כן, בפרסום מוצגים ממצאים מההשוואה הבין-לאומית שעורך הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח(OECD) , המאפשרים לעמוד על היקף ההוצאה לבריאות בישראל בהשוואה למדינות מפותחות אחרות.

בפרסום מובאים נתונים על היקף המקורות שהופנו לשירותי הבריאות, לפי סוג השירות וסוג ההוצאה. ההוצאה הלאומית לבריאות מפורטת לפי המגזרים שסיפקו את השירותים והמגזרים שמימנו את הפעילות.

מהנתונים שרוכזו, ניתן לבחון את הגידול בהוצאות לבריאות במרוצת השנים הנסקרות, ולקבוע איזה חלק מהגידול נובע משינוי כמותי ואיזה חלק יש לייחס לעלייה במחירי השירותים.

ברצוני להודות לכל מוסדות הבריאות ששיתפו פעולה במסירת הנתונים הדרושים ולכל מי שסייע במלאכה במשרד הבריאות וביחידות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-2181
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}