ל' חשון, תשע"א
07 נובמבר 2010
2010/11

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​בירחון זה, מוצגים נתונים במגוון תחומים: אקלים; אוכלוסייה; תנועה טבעית; בריאות; תנועות הגירה ותיירות; חשבונות לאומיים; מאזן התשלומים; סחר חוץ; שוקי הכספים וההון; מחירים; עבודה ושכר; חקלאות; תעשייה; בינוי; עסקים ושירותי הארחה; תחבורה ותקשורת; פשיעה ומשפט. ברוב הסדרות בירחון מוצגים נתונים חודשיים. בחלק מהסדרות, שבעבורן אין בלמ"ס נתונים חודשיים, מוצגים נתונים רבע-שנתיים (בפרקים "חשבונות לאומיים" ו"מאזן התשלומים"). ניכוי העונתיות מתבצע בשיטת ,X-12-ARIMA. יש לציין, כי נתונים מנוכי עונתיות ונתוני מגמה עשויים להשתנות, הואיל והם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש או רבע שנה (ניכוי עונתיות עדכני).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}