ז' טבת, תשע"א
14 דצמבר 2010
1424

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​בפרסום זה מוצגת מערכת נתונים כוללת של משק המים בישראל בהיבטים כמותיים, כלכליים וסביבתיים. הנתונים מתייחסים לפעילות מערכות ההפקה, ההובלה והאספקה של מים, וכן לטיפול בשפכים. הנתונים שבפרסום הם נתונים שנתיים, כלל-ארציים, המוצגים בחתכים שונים לפי סוגי המים ומקורותיהם ולפי מגזרי המשתמשים. הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באמצעות מערכת מידע מרכזית שפותחה בלשכה. מערכת זו כוללת נתונים על כמויותיהם, איכותם וערכם הכלכלי של המים, בהתבסס על הגדרות בין-לאומיות מקובלות. המערכת מרכזת מידע ממקורות רבים, והיא מאפשרת ניטור ומעקב אחר משק המים לאורך זמן. שילוב המידע הכמותי עם המידע הכלכלי והסביבתי מאפשר, מצד אחד, מעקב אחר תרומת משק המים לפעילות הכלכלית בישראל, ומצד שני, מספק אינדיקציה לניצול משאב המים על-ידי המערכת הכלכלית ולהשפעת המערכת הכלכלית על איכות משאבי המים בישראל. מימון שלב הקמת המערכת התקבל מרשות המים, שליוותה את הפרויקט מבחינה מקצועית, והיתה שותפה בתהליכי הגדרת הצרכים, בהקמת המערכת ובהספקת נתונים. הפרסום כולל ארבעה נושאים עיקריים: פעילות כלכלית של משק המים; זרמים פיזיים של מים כתוצאה מהפעילות הכלכלית; זרמים פיזיים של מים מהכלכלה לסביבה ולהפך; מזהמים הנוצרים כתוצאה מהפעילות הכלכלית.

​​​



{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2223-2028
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}