כ"ו חשון, תשע"א
03 נובמבר 2010
1420

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

 

בפרסום שלפנינו מובאים נתונים על מצבת כלי הרכב המנועיים בישראל בסוף שנת 2009. הנתונים
שבפרסום זה, כמו גם בפרסומים השנתיים הקודמים באותו נושא, מבוססים על עיבודים שנערכו על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ הרכב של רשות הרישוי שבמשרד התחבורה.
הפרסום כולל לוחות מפורטים של מצבת כלי הרכב המנועיים בישראל על מאפייניה השונים: סוג רכב,
תוצר, ארץ ייצור, שנת ייצור, מקום רישום הרכב ומאפיינים נוספים. נוסף על כך, הפרסום כולל לוחות
השוואתיים לשנים קודמות ולארצות נבחרות, וכן נתונים על כלי רכב גרורים ונתמכים שאינם כלי
רכב מנועיים.
פרסום זה, כקודמיו, כולל גם לוח ובו נתונים על כלי הרכב המעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים.
מידע מפורט על מעורבות כלי רכב בתאונות דרכים עם נפגעים בשנה הנסקרת – 2009, מובא בפרסום
מיוחד 1418: "תאונות דרכים עם נפגעים 2009, חלק א: סיכומים כלליים", בהוצאת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה, ירושלים, תשע"א – 2010.
כמו כן, ניתן למצוא בפרסום לוחות המפרטים ריכוזים ופליטות של מזהמי אוויר מתחבורה. כידוע,
בעיית זיהום האוויר מתחבורה היא אחת הבעיות החמורות ביותר בסביבה עירונית.
תודתנו לאגף מערכות מידע של משרד התחבורה, שהעמיד לרשותנו את הקובץ, וכן לאגף איכות אוויר
של המשרד להגנת הסביבה

​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0075 - 1057
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}