א' אב, תש"ע
12 יולי 2010
1403

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בפרסום זה מובאים ממצאים מתוך סקר הכנסות לשנת 2008. הפרסום מציג נתונים מעודכנים ומפורטים
על הכנסות משקי בית ופרטים, במטרה לענות על צרכים שונים של מוסדות מדינה, מוסדות מחקר, משרדי
ממשלה וגופים אחרים.

סקרי הכנסות נערכים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן שוטף מאז 1965. מטרתם של סקרים אלו
היא לספק מידע על השינויים החלים בהכנסות מעבודה ושלא מעבודה של משקי בית ושל עובדים שכירים.
כמו כן סקרי הכנסות מספקים מידע על הבדלי הכנסות בין משקי בית מקבוצות שונות באוכלוסייה ועל
הבדלי הכנסות בין קבוצות שכירים שונות.

החל ב-1997 הוחלט בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשלב את נתוני ההכנסות משני סקרים, "סקר
הכנסות" ו"סקר הוצאות משק הבית", למערכת אחת המייצגת את כלל האוכלוסייה.

בתכנון הסקר ובביצועו השתתפו כמה יחידות בלמ"ס: תכנון המדגם ושיטות הניפוח לכלל האוכלוסייה
הוכנו בתחום מתודולוגיה סטטיסטית של סקרים; איסוף הנתונים באמצעות יחידות השדה היה באחריות
יחידת הסקרים; ריכוז העבודה, עריכת החומר, עיבודי המחשב והכנת פרסום זה נעשו על ידי תחום צריכה
וכספים. 

​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0333 - 9548
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}