כ"א אדר, תש"ע
07 מרץ 2010
1387

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בפרסום שלפנינו מובאות תוצאות מפורטות של סקר התעשייה לשנת 2006. הסקר מקיף את כל
מפעלי התעשייה בארץ (למעט תעשיית היהלומים). הסקר מהווה מקור חשוב לנתונים סטטיסטיים
על התעשייה ומאפשר מעקב אחר התפתחות התעשייה בארץ.
הסקר של שנת 2006 מבוסס על מדגם שהוצא מתוך מרשם העסקים של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה. המדגם הוצא לכל ענפי המשק (פרט לחקלאות). מפעלי התעשייה במדגם, על פי
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה נכללו בסקר התעשייה. המדגם כולל את כל העוסקים עם משרה
אחת ויותר, בניגוד לסקרי התעשייה עד לשנת 2003 שכללו עוסקים עם 5 משרות ויותר.
נתונים על ענפי המשק האחרים מובאים בנפרד בפרסום – סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת
ובינוי 2006.
בפרסום זה מובאים נתונים על מגוון נושאים, כגון: תעסוקה ותמורה למשרות, פדיון, תפוקה, ערך
מוסף גולמי, צריכת חומרים, מלאי והשקעה גולמית. כל זאת, בפירוט של כ-70 מקבצים של ענפי
משנה הכלולים ב-23 ענפים ראשיים. הנתונים בפירוט מובאים לפי מגזר, מחוז, נפה ויישובים
נבחרים, ולפי קבוצת גודל (מספר משרות במפעל ופדיון שנתי). כמו כן, מופיעים נתונים על ענפי
התעשייה לפי עצמה טכנולוגית. בנוסף מובאים בפרסום זה גם סיכום הנתונים המאזניים של ענף
התעשייה לשנים 2005 ו-2006.

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0578 - 8420
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}