ט' חשון, תשע"א
17 אוקטובר 2010
3

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​דו"ח זה, השלישי בסדרה, מתמקד בהצגת היבטים חברתיים של עוני ומצוקה חברתית בישראל. הדו"ח מתבסס, בין היתר, על נתוני הסקרים הבאים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: הסקר החברתי, סקר כוח-אדם וסקר הוצאות משקי-הבית. כמו כן, נלקחו נתונים מקבצים ממוחשבים ומפרסומים שהתקבלו ממשרדי ממשלה שונים, כגון משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ומשטרת ישראל. השנה הושם דגש בדו"ח על פערים בין המרכז לפריפריה. לשם כך, נעשה שימוש במדד הפריפריאליות, שפותח בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי הזמנת משרד הפנים (ראו הפרסום: "מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות בישראל: שילוב של מדד נגישות פוטנציאלית עם קרבה למחוז תל-אביב"). הדו"ח מורכב השנה משמונה פרקים, כדלקמן: 1) מצוקה חברתית, כלכלית ותעסוקתית; 2) עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי; 3) שירותי רווחה; 4) חינוך והשכלה; 5) בריאות; 6) תחבורה ותאונות דרכים; 7) חוק וסדר; 8) איכות הסביבה. כל פרק כולל מבוא, הגדרות והסברים, פירוט של מקורות הנתונים וממצאים עיקריים. הפרסום כולל השוואות למדינות האיחוד האירופי ולמדינות החברות בארגון ה-OECD.​

​​​​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9445
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}