ל' שבט, תש"ע
14 פברואר 2010
1398

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​בפרסום זה מוצגים סיכומים על פריון העבודה, התמורה למועסקים ליחידת תוצר והתשואה להון ל-2008-2005, עבור כלל המשק ועבור המגזר העסקי. בין הנתונים המוצגים: הוצאות העבודה ליחידת תוצר, פריון העבודה, התמורה לשכירים ליחידת תוצר, חלוקת ההכנסה בין התמורה לעבודה לתמורה להון, מלאי ההון, שיעור התשואה ליחידת הון ושכר העבודה מנקודת ראותו של העובד. נוסף על הנתונים בנושאים אלה לגבי כלל המשק, מובאים הנתונים לפי הענפים: תעשייה, חקלאות, בינוי, תחבורה ועוד. כמו כן, מוצגים קשרים בין מצרפים שונים: תוצר גולמי ונקי, תוצר במחירי שוק ובמחירי בסיס, הוצאות עבודה על בסיס לאומי ומקומי ועוד. סיכומים אלה הוכנו לפי המלצות המערכת הבין-לאומית לחשבונות לאומיים (SNA1993). 

​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565 - 9909
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}