ח' אב, תשע"ג
15 יולי 2013
1530


 
​פרסום זה מציג תוצאות מחקר על אפיון ודירוג של יחידות גאוגרפיות שונות בישראל, לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה. היחידות הגאוגרפיות המוצגות בפרסום הן הרשויות המקומיות והאזורים הסטטיסטיים. במחקר נכללו שני ניתוחים שנערכו בנפרד לגבי יחידות גאוגרפיות אלה. בניתוח עבור הרשויות המקומיות נכללו העיריות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות. בניתוח עבור האזורים הסטטיסטיים נכללו הן האזורים הסטטיסטיים ביישובים עירוניים גדולים (מעל 10,000 תושבים) והן המועצות המקומיות שאינן מחולקות לאזורים סטטיסטיים (עד 10,000 תושבים). כל הניתוחים מבוססים על ניתוח רב-משתני של משתנים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים של אוכלוסייה ומשקי בית. מקורות הנתונים הם מפקד האוכלוסין 2008, נתוני הכנסות ממשרד האוצר ומקבלי גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי ומהמשרד לשירותי דת. באמצעות שיטת ניתוח הגורמים התקבל מדד, המשקף את הרמה החברתית-כלכלית של אוכלוסיית היחידה הגאוגרפית. לאחר מכן, באמצעות ניתוח אשכולות, סווגו היחידות הגאוגרפיות לקבוצות הומוגניות בהתאם לרמתן החברתית-כלכלית. כמו כן, בפרסום זה, נכללים אומדני פיזור בתוך היישובים המחולקים לאזורים סטטיסטיים ובתוך המועצות האזוריות.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקווה שאפיון היחידות הגאוגרפיות, המובא בפרסום זה, יהיה לעזר למשתמשים רבים למטרות תכנון, מינהל, מחקר וכד'. המדד החברתי-כלכלי הוא כלי להשוואת רמה של אוכלוסיית היחידות הגאוגרפיות, והוא עשוי לסייע בזיהוי אזורי רווחה ואזורי מצוקה. כמו כן, המדד עשוי לסייע בשיפור המדיניות של השלטון המרכזי כלפי הרשויות המקומיות. 

המדד נערך בשיתוף פעולה בין עובדי הגף לניתוח סטטיסטי בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לבין עובדי אגף מחקר ומידע במשרד הפנים. המחקר הוזמן על ידי משרד הפנים, ונועד בעיקר לשמש כאחד האינדיקטורים לצורכי חלוקת המענקים לרשויות המקומיות, וכן ליישומים אחרים במשרד. תודה למר יששכר דור ממשרד הפנים ולמר ז'ק בנדלק וגב' מרים שמלצר מהמוסד לביטוח לאומי, על שיתוף הפעולה ועל סיוע לאורך המחקר כולו.

​​​​​​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN  0793-5382
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}