כ"ח כסלו, תשע"ד
01 דצמבר 2013
1541

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
​פרסום זה כולל מידע בנושא דמוגרפיה של עסקים, והוא מכיל מאגר נתונים שנתיים אודות עסקים ומאפייניהם ממרשם העסקים, מאז הקמתו בשנת 2003 ועד שנת 2011.

הפקת הנתונים לפרסום נעשתה באגף עסקים-כלכלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על פי ההנחיות החדשות של ארגוני ה-Eurostat (הלשכה הסטטיסטית של האיחוד האירופי) וה-OECD (הארגון לפיתוח ושיתוף פעולה כלכלי - פירוט במבוא).

נתונים דמוגרפיים במתכונת מצומצמת ממרשם העסקים לשנים אלו פורסמו בשנתון מס' 63, 2012 (לוחות 18.3 ו‑18.4), וכן בשנתונים קודמים ובהודעות שנתיות לעיתונות.

הנתונים השנתיים המוצגים בפרסום זה הם:
  1. התפלגויות של העסקים הפעילים בכל שנה לפי ענף כלכלי (ברמת סדר, לפי סיווג ענפי הכלכלה 1993) ולפי קבוצות גודל של משרות שכיר.
  2. התפלגויות של "לידות" עסקים ו"עסקים שלא שרדו" (ברמת סדר, לפי סיווג ענפי הכלכלה 1993), בהתאם לסטנדרטים בין-לאומיים.
  3. הישרדות עסקים בשנים הראשונות לפעילותם המתאפשרת כתוצאה מאפיון ומעקב אחר "לידות" עסקים.


כמו כן, נעשתה הפקה ראשונית של נתוני התפלגות משרות שכיר על פי מחוזות (לשנת 2010). זאת, בזכות הקמת מערך של "יחידות מקומיות" אשר מכיל נתונים פרטניים של מעסיקים גדולים תוך חלוקה גאוגרפית וחלוקה לפי פעילות כלכלית, נתונים אשר לא היו קיימים בדיווחים למוסד ביטוח לאומי עליהם מתבסס מרשם העסקים. חשוב לציין כי הקמת מערך "היחידות המקומיות" טרם הושלמה ותוצריה הסטטיסטיים באים לידי ביטוי רק בחלק מהענפים הכלכליים במשק הישראלי: ענפי המסחר, התקשורת, הבנקאות, החינוך והבריאות.

עבור הפרסומים הבאים, מתוכננת הפקת נתונים דמוגרפיים על פי אזורים גאוגרפים בענפים כלכליים נוספים. בנוסף ייבחנו אפיונים חדשים של עסקים במשק הישראלי מתוך מרשם העסקים, כגון נתונים מגזריים ונתוני עסקים עם שיעורי צמיחה גבוהים במיוחד, על פי קריטריונים שנקבעו על ידי ה-OECD והEurostat-.

​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-933X
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}