ג' תמוז, תשע"ג
11 יוני 2013
1509

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

 

​הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מציגה בפרסום שנתי זה נתונים על ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח (מו"פ) אזרחי ועל מרכיביה לשנת 2011 וכן סדרות רציפות ועקיבות לשנים קודמות, החל מ-1989.

בפרסום מוצגים גם ממצאי סקר מחקר ופיתוח במכונים, במוסדות וביחידות מחקר לשנת 2009 (שערכה הלמ"ס בשנת 2010), ממצאי סקר חברות מסחור ידע שליד אוניברסיטאות המחקר לשנים 2009–2008 (שערכה הלמ"ס בשנת 2011) ונתונים על היבטים בין-לאומיים של מחקר ופיתוח אזרחי בישראל לשנים 2009-2006.

ההוצאה למחקר ופיתוח אזרחי בישראל גבוהה בהשוואה למדינות בשלבי התפתחות דומים ולמדינות מפותחות ממנה. זיהוי ההוצאה הלאומית למו"פ ומרכיביה וסיכומם מאפשרים לבחון כיצד השפיעה ההשקעה במו"פ על הגידול בתוצר.

ההוצאה הלאומית למו"פ מפורטת לפי המגזר שביצע את המו"פ והמגזר שמימן את הפעילות. בנוסף, מוצגת השוואה בין-לאומית, שמתוכה ניתן ללמוד על היקף ההוצאה למו"פ ומאפייניה בהשוואה למדינות מפותחות אחרות.

ההוצאה הממשלתית למו"פ מוצגת בפרסום זה בפירוט רב שכולל הוצאות לפי יעדים (כלומר, לפי המו"פ המיועד לפיתוח חקלאות, לטכנולוגיה תעשייתית, לייצור אנרגיה ושימושיה, לפיתוח תשתיות, לבריאות, לשירותים חברתיים, לקידום הידע הכללי וכד'), לפי סוג הוצאה ולפי משרדי ממשלה נבחרים.

הסיכומים מבוססים על הנתונים שנאספו בסקרים על הוצאות המו"פ בתעשייה, במוסדות להשכלה גבוהה, במשרדי הממשלה ובמלכ"רים ובסקרים שנערכים באופן שוטף בלמ"ס ועל נתונים משלימים על ההוצאה למו"פ בענפי החשמל והמים, התקשורת והשירותים העסקיים.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודה למוסדות ולארגונים ששיתפו פעולה במסירת הנתונים הדרושים ולכל אלה שסייעו במלאכה.

 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0793-0313
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}