ג' ניסן, תשע"ג
14 מרץ 2013
1515

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
בפרסום זה מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני ההוצאה לצריכה פרטית לשנים 1995–2011.
הפרסום נועד לענות על הצורך של קובעי מדיניות, חוקרים והציבור הרחב בנתונים לבחינת השינויים בהוצאה לצריכה פרטית והתפלגותה לפי ענף לאורך השנים. נתוני ההוצאה לצריכה פרטית שבפרסום זה הם לפי הגדרות וסיווגים אחידים. הם מוצגים בצורה רציפה ועקיבה, וכוללים את התיקונים שהוכנסו במרוצת השנים, לרבות עדכונים, שימוש במקורות חדשים ופירוטים נוספים.
כמקובל ברוב הלשכות הסטטיסטיות בעולם, נערכו אומדני ההוצאה לצריכה פרטית במסגרת החשבונות הלאומיים לישראל ובמתכונת מערכת החשבונות הלאומיים – SNA93. כמו כן סווגו האומדנים לפי ענף כלכלי בהתאם לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993. [*] נתוני ההוצאה לצריכה פרטית נאמדים על בסיס מקורות מידע שונים, כגון: סקר הוצאות משקי בית, נתוני סחר חוץ, נתוני סקרי תעשייה וסקר הוצאות מלכ"רים.
בפרסום מובאים לוחות מפורטים על ההוצאה לצריכה פרטית ועל מרכיביה – מוצרי מזון, משקאות וטבק, מוצרי תעשייה, שירותים, שירותי דיור, הוצאה על דלק, חשמל ומים וכן הוצאה לצריכה של מלכ"רים המשרתים משקי בית.[*] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2003). הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993. פרסום טכני מס' 63. מהדורה שנייה. ירושלים: המחבר.

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0333-9394
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}