ט"ו כסלו, תשע"ד
18 נובמבר 2013
1539

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
פיתוח בר-קיימה הוא פיתוח הממלא את צורכי ההווה בלי לפגוע ביכולת לספק את צורכי הדורות הבאים. מדיניות של פיתוח בר-קיימה נועדה להבטיח השגת צמיחה כלכלית, שוויון פנים-דורי ושוויון בין-דורי תוך התחשבות במגבלות הסביבה והתייחסות להיבטים סביבתיים, חברתיים וכלכליים. המדדים לפיתוח בר-קיימה המוצגים בפרסום הנוכחי מבוססים על העקרונות, ההגדרות והמאפיינים המקובלים של מדדים לפיתוח בר-קיימה בעולם, על-פי המלצות האו"ם, תוך התאמתם למאפיינים/בעיות הייחודיים של ישראל והשוואת מצבה של ישראל ביחס למדינות אחרות. הפרסום מתמקד ב-26 מדדים, לפי הפירוט הבא: מליחות ומפלס מי תהום באקוויפר ההר ובאקוויפר החוף; אוכלוסייה המחוברת למערכת איסוף וטיפול בשפכים עירוניים; איכות מי חופי רחצה; צפיפות אוכלוסייה באזור חוף הים התיכון; פליטות גזי חממה; פליטות תחמוצות חנקן משריפת דלק; פליטות תחמוצות גופרית משריפת דלק; עצימות פליטות של תחמוצות חנקן ושל תחמוצות גופרית; פליטות מזהמי אוויר מרכב מנועי; שטח יערות; שטח חקלאות אורגנית; רמת מינוע; שיעור הוצאה למזון לפי עשירוני הכנסה; תוחלת חיים בלידה; תמותת תינוקות; קצב גידול האוכלוסייה; אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה האזרחי; מספר הנשים למאה גברים בכוח העבודה האזרחי; הפקת מים לנפש; פסולת ביתית לנפש; צריכת אנרגיה לנפש; עצימות אנרגטית; תוצר מקומי גולמי לנפש (תמ"ג); יחס חוב חיצוני לתמ"ג; הוצאה לאומית למחקר ופיתוח אזרחי כאחוז מהתמ"ג; הכנסה פרטית פנויה של משקי-בית. לגבי כל אחד מהמדדים מובאים הסברים על המדד ועל הרלוונטיות שלו לפיתוח בר-קיימה, ומוצגים נתונים ומגמות בישראל. השוואות בין-לאומית נעשו בהתאם לזמינות הנתונים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-897X
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}