י"ב חשון, תשע"ה
05 נובמבר 2014
1564


 

בפרסום זה מובאים ממצאי סקר מחקר ופיתוח (מו"פ) במגזר העסקי לשנת 2011. הפרסום כולל השוואה לשנים קודמות והשוואה בין-לאומית. הסקר נעשה על-ידי הלמ"ס לפי הזמנת משרד הכלכלה. הנתונים סווגו לפי ענפי כלכלה ראשיים בהתאם לפעילות העיקרית של החברות, על-פי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011. הסקר הקיף את כלל המגזר העסקי (ללא חקלאות ויהלומים), הכולל את ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה ואת ענפי השירותים, ונערך על בסיס מדגם חברות הפעילות במגזר העסקי שבהן 10 משרות ומעלה ושנכללו באוכלוסיית הסקר. עד לשנת 2008 נחקרו בסקרי מחקר ופיתוח עסקי ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, ענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים וענף מחקר מדעי ופיתוח (הכולל מכוני מחקר, מרכזי מו"פ, חממות טכנולוגיות, חברות פאבלס וחברות הזנק). אומדנים על פעילות המו"פ בשאר ענפי השירותים נאמדו במסגרת ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי. לכן, נתונים הקודמים לשנת 2009 עבור ענפים אלה לא מובאים בפרסום זה. המטרות העיקריות של סקרי מו"פ עסקי הן :הערכת ההוצאות, התשומות והתפוקות של העסקים בתחום המו"פ, כדי לספק מידע על פעילות זו ולאפשר חישוב של ההוצאה הלאומית למו"פ; יצירת סדרת נתונים על מו"פ שתאפשר הערכה רצופה של פוטנציאל הצמיחה הנובע מחידושים טכנולוגיים; שימוש ככלי עזר לממשלה, למוסדות מחקר ולגופי תכנון אחרים לשם הכוונת המחקר והפיתוח.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9410
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}