כ"ח תשרי, תשע"ה
22 אוקטובר 2014
2014/2

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

הרבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה כולל נתונים על חשבונות לאומיים, מאזן תשלומים וסחר חוץ: נתונים מקוריים - ברוב הסדרות מוצגים נתונים רבע-שנתיים ונתונים שנתיים. בפרק "סחר חוץ" , מוצגים נתונים חודשיים ונתונים שנתיים; נתונים מנוכי עונתיות - מתקבלים לאחר ניכוי של השפעת העונתיות, של השפעת החגים ושל ימי הפעילות, מהנתונים המקוריים; נתוני מגמה - נאמדים על-ידי הסרת ההשפעה של האי-סדירות (רעשים) מהנתונים מנוכי העונתיות. נתונים מנוכי עונתיות ונתוני מגמה עשויים להשתנות הואיל והם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש או רבע שנה (ניכוי עונתיות עדכני). הרבעון יוצא בתחילת רבעון וכולל נתונים על הרבעון שלפני הרבעון הקודם.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}