ה' אלול, תשע"ח
16 אוגוסט 2018
1712

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

הסקר החברתי הוא סקר שנתי, הנערך ברציפות משנת 2002 ומבוסס על מדגם חדש בכל שנה. מטרת הסקר לספק מידע עדכני על האוכלוסייה בישראל ועל תנאי חייה, ונתוניו מיועדים לשימושם של קובעי מדיניות חברתית, לחוקרים בתחומי החברה והרווחה ולציבור הרחב.

שאלון הסקר בנוי משני חלקים עיקריים: גרעין קבוע, המכיל כ-200 שאלות במספר רב של תחומי חיים, כגון בריאות, דיור, תעסוקה ומצב כלכלי, וחלק משתנה, העוסק בכל שנה בנושא חדש אחד או בשני נושאים חדשים, הנחקרים בהרחבה.

הנושא העיקרי של הסקר לשנת 2016 הוא תנאי עבודה. הנושא בוחן את רווחתו של הפרט במסגרת עבודתו – מילוי הצרכים שלו בתחום הפיזי ובתחום הרגשי ושמירה על זכויותיו. נבדקו סביבת העבודה, אופי העבודה, זמני העבודה, מידת האיזון בין העבודה לשאר תחומי החיים, בריאות ובטיחות בעבודה ועוד. כמו כן, נבדקו היבטים אישיים של הפרט במקום העבודה כגון תחושת אפליה, לחץ נפשי וחשיפה לאלימות.

נושא נוסף של הסקר הוא התארגנויות עובדים. הנושא נחקר במסגרת הסקר החברתי לשנת 2012, ובשל חשיבותו הרבה הוחלט לחקור אותו שוב. הנושא כולל: חברות של עובדים בארגון עובדים או אי-חברות בארגון והסיבות לכך; שביעות הרצון של מועסקים החברים בארגון עובדים מפעילות הארגון (כגון הגנה על זכויות העובד ודאגה לרווחתו); הסכמי העסקה, הפרת זכויות עובדים והגנה עליהן; תפקידיו ופעילותו של ועד העובדים במקום העבודה ושביעות הרצון מתפקודו.

נוסף על פרסום זה, נתונים מהסקר החברתי לשנת 2016 ולשנים קודמות מופיעים באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). באתר ניתן להשתמש במחולל הלוחות של הסקר החברתי, המאפשר שליפה ועיבוד של מידע נרחב מתוך בסיס הנתונים של הסקר.

מלבד אגף מיקרו-כלכלה, האחראי על תחום הסקר החברתי, יחידות נוספות בלמ"ס היו שותפות לתכנון הסקר ולניהולו. אנו מודים לעובדים באגף סקרים, באגף מערכות מידע, באגף מתודולוגיה סטטיסטית, באגף דוברות, תקשורת והסברה ובתחום הוצאה לאור על השותפות בהפקת פרסום זה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9356
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}