ז' חשון, תשע"ט
16 אוקטובר 2018
1731

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

סקר ביטחון אישי 2017 הוא הרביעי בסדרה של סקרים שוטפים שנתיים שמבוצעים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהזמנת המשרד לביטחון הפנים ובמימונו. מטרותיו העיקריות של הסקר הן לספק אומדן סטטיסטי, בלתי מוטה, של היפגעות אוכלוסיית ישראל מפשיעה כנגד הפרט, כנגד רכוש משק הבית וכנגד ילדי משק הבית, ובנוסף להפיק אומדן לתחושת הביטחון האישי של הציבור.

אוכלוסיית הסקר היא האוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל, בני 20 ומעלה במשקי בית. גודל המדגם עומד על כ-7,000 נדגמים. שיעור ההיענות הכללי לסקר 2017 עמד על כ-68%. מרבית השאלונים נאספו בריאיון טלפוני שערך סוקר ויתרת השאלונים מולאו באופן עצמי על ידי הנדגם, כאשר רובם המוחלט נשלחו באינטרנט ומעט שאלונים נשלחו באמצעות הדואר.

פרסום זה מסכם את ממצאיו העיקריים של הסקר. הסקר למעשה משלים את מדידת ההיפגעות מהעבריינות בכך שהוא מכסה את ההיפגעות שאינה מדווחת למשטרה לצד ההיפגעות המדווחת למשטרה. כמו כן, הסקר חושף את תחושת הביטחון האישי של אזרחי ישראל. ממצאי הסקר משמשים לתכנון ולקביעת מדיניות מבוססת נתונים במשרד לביטחון הפנים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2519-6308
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}