ג' אלול, תשע"ח
14 אוגוסט 2018
1728

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

פרסום זה הוא הפרסום השני העוסק בתאונות דרכים עם נפגעים בשנת 2017. בפרסום הראשון (תאונות דרכים עם נפגעים 2017 חלק א: סיכומים כלליים),[1] הובאו בעיקר ניתוחים וסיכומים כלליים של תאונות הדרכים. בפרסום שלהלן מוצגים, במשולב, מספר התאונות, נפח התנועה ושכיחות התאונות בכל קילומטר ובכל צומת בדרכים הלא-עירוניות בישראל.

הנתונים של אזור יהודה והשומרון מובאים בנפרד (לוחות 3–4).

בפרסום המודפס מתפרסמים נתוני תאונות דרכים עם נפגעים שנחקרו על-ידי משטרת ישראל ונרשמו על-ידה בתיקי "ת"ד". באתר הלמ"ס באינטרנט מתפרסמים, בנוסף, נתוני תאונות דרכים עם נפגעים קל שדווחו למשטרה ושנרשמו על ידה בתיקי "כללי עם נפגעים".

הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על נתוני קובץ תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי "ת"ד" ותיקי "כללי עם נפגעים") של משטרת ישראל. תודתנו למשטרת ישראל שהעמידה לרשותנו את הקובץ.

נתוני נפח התנועה לקוחים מסקר ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות שנערך על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

איסוף הנתונים, עיבודם והכנתם לפרסום נעשו בתחום תחבורה ותקשורת בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


[1] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2018). תאונות דרכים עם נפגעים 2017, חלק א: סיכומים כלליים. פרסום מס' 1727. ירושלים: המחבר.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0333 - 6107
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}