ד' תשרי, תש"פ
03 אוקטובר 2019
11

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

​דוח זה הוא האחד עשר בסדרת הדוחות החברתיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).

הדוח הנוכחי בוחן את האוכלוסייה בהיבטים של תעסוקה, רמת חיים, רווחה, חינוך, בריאות, תחבורה, סביבה ועוד לפי רמת הפריפריאליות של יישוב המגורים, כפי שהוגדרה במדד הפריפריאליות של הלמ"ס, 2015. ערך מדד הפריפריאליות של יישוב מחושב כסכום משוקלל של ציוני התקן של שני רכיבים: נגישות פוטנציאלית – במשקל של 2/3 וקרבה לגבול מחוז תל אביב – במשקל של 1/3.

הדוח מנתח הבדלים ופערים בין המרכז לפריפריה בישראל ומספק לקובעי המדיניות ולכלל הציבור מבט נרחב על נושא זה במגוון תחומים.

בפרסום תשעה פרקים:

פרק 1 – מאפיינים דמוגרפיים. בפרק זה מוצגים המאפיינים הדמוגרפיים העיקריים של האוכלוסייה לפי רמת הפריפריאליות של יישוב המגורים, כולל מבנה האוכלוסייה לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ודת, עלייה והגירה פנימית, מצב משפחתי, ילודה ופריון ומאפיינים של משקי בית פרטיים ושל משפחות.

לפרק מצורפות שתי תיבות: מאפיינים דמוגרפיים של מוסלמים במחוז הדרום (אוכלוסייה בדווית); מפקד דיירים במוסדות לינה, לפי רמת פריפריאליות של היישוב שבו נמצא המוסד.

פרק 2 – רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים. פרק זה בוחן שלושה היבטים המשקפים את התמונה החברתית בישראל לפי רמת פריפריאליות:

ההיבט הראשון מתאר את רווחת האוכלוסייה בעזרת סדרת מדדים סובייקטיביים כגון שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי, קשרים חברתיים ותחושת בדידות ועוד. השימוש במדדים אלו מאפשר לבחון את רווחת האוכלוסייה באופן רב-ממדי.

ההיבט השני מציג מדדי תעסוקה.

ההיבט השלישי מתמקד ברמת חיים, באמצעות נתוני הכנסות והוצאות של משקי בית, הרכב ההוצאה לתצרוכת ומדדי רמת חיים.

בפרק מובאות חמש תיבות בנושאים: הון עצמי של משקי בית מדיור; בינוי ונדל"ן לפי רמת הפריפריאליות של יישוב המגורים; צריכה של מוצרי מזון; נתוני הכנסה ואי-שוויון לפי רמת פריפריאליות; נתונים פיננסיים של רשויות מקומיות לפי רמת פריפריאליות של יישוב המגורים.

פרק 3 – עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי. פרק זה מציג השוואה בין-לאומית מקיפה של מדדי העוני וההדרה החברתית. מדדים אלו פותחו באיחוד האירופי, והם מציגים סדרה של אינדיקטורים המצביעים על מאפייניהן של אוכלוסיות בסיכון לעוני.

פרק 4 – שירותי רווחה. פרק זה מציג את הרשומים ואת הרשומים בעלי נזקקות מוגדרת במחלקות לשירותים חברתיים לפי מאפיינים דמוגרפיים נבחרים, תוך התמקדות ברמת הפריפריאליות של יישוב המגורים. כמו כן הפרק מציג את שיעור הרשומים בעלי נזקקות מוגדרת במחלקות לשירותים חברתיים, לפי סוג הנזקקות ולפי קבוצת אוכלוסייה. ההתפלגויות מוצגות בהתאם לרמת הפריפריאליות של יישוב המגורים.

הפרק כולל שלוש תיבות: רשומים יהודים ואחרים בעלי נזקקות מוגדרת לפי מקום לידה, ארץ מוצא ורמת פריפריאליות של יישוב המגורים; רשומים בעלי נזקקות מוגדרת במחוז הצפון ובמחוז הדרום לפי קבוצת אוכלוסייה; בעלי תעודת עיוור ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לפי גיל ורמת פריפריאליות של יישוב המגורים.

פרק 5 – חינוך והשכלה. פרק זה מציג את מאפייני האוכלוסייה בחינוך ובהשכלה לפי רמות פריפריאליות שונות בחינוך הקדם-יסודי, בחינוך היסודי, בחינוך העל-יסודי ובהשכלה הגבוהה. כמו כן נבחן הקשר בין נשירה מבתי ספר, הישגים של תלמידי כיתה יב בבחינות הבגרות, מאפיינים נבחרים של עובדי הוראה (ותק וגמולי השתלמות, ציון פסיכומטרי של עובדי הוראה חדשים, עומס הוראה ושעות עבודה, ניידות ושכר עבודה) ורמת השכלה, לבין רמת הפריפריאליות של יישוב המגורים.

בפרק נכללת תיבה בנושא: סטודנטים לתואר ראשון ברפואה (בתשע"ז) לפי רמת פריפריאליות של יישוב המגורים בעת סיום התיכון (גיל 18).

פרק 6 – בריאות. בפרק זה מוצגים מדדים בהיבטים שונים של בריאות – מצב בריאות, התנהגויות בריאות (דפוסי עישון, עודף משקל והשמנת יתר, תזונה והרגלי אכילה, פעילות גופנית ועוד) ומשאבים, בחלוקה לעשרה תחומים: תוחלת חיים, תמותה ותמותת תינוקות; סיבות מוות; תחלואה בשאתות ממאירות (סרטן); לידות והפסקות היריון בקרב נערות; הערכה עצמית של מצב הבריאות; אנשים עם מוגבלות; גורמי סיכון לבריאות והתנהגויות בריאות; משאבים פיזיים במקצועות הבריאות; כוח אדם במערכת הבריאות; ביטוחי בריאות (משלימים ופרטיים). הפרק מתמקד במידת האפשר בהצגת נתוני בריאות לפי רמת פריפריאליות של יישוב המגורים.

בפרק נכללת תיבה על היארעות סרטן לפי מחוזות ולפי רמת פריפריאליות של יישוב המגורים, כפי שהיא נגזרת מדוחות של משרד הבריאות.

פרק 7 – תחבורה ותאונות דרכים. פרק זה עוסק בנושא תחבורה ותאונות דרכים בהתייחס לרמת פריפריאליות. הנושאים הנבחנים בפרק הם: תחבורה בישראל, כלי רכב מנועיים, מורשים לנהוג, תאונות דרכים עם נפגעים, נפגעים בתאונות דרכים, כלי רכב מעורבים בתאונות דרכים, נהגים המעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים, שביעות רצון בנושאי תחבורה באזור המגורים, בעלות על כלי רכב, הוצאות על תחבורה ציבורית במשקי בית והתנהגות אלימה בכביש.

לפרק מצורפות שתי תיבות: סיבות שכיחות לתאונות דרכים עם נפגעים לפי רמת פריפריאליות של יישוב המגורים וקבוצת אוכלוסייה; נפגעים בתאונות דרכים לפי רמת פריפריאליות – השוואה של נתוני 2008 (דוח פני החברה 3) לנתוני 2017.

פרק 8 – פשיעה ומשפט. הפרק מציג נתונים על הפשיעה במדינת ישראל, תוך התמקדות ברמת הפריפריאליות של יישוב המגורים. בפרק מובאים נתונים אובייקטיביים על הפשיעה המדווחת למשטרת ישראל (נתוני פתיחת תיקים במשטרה, עומדים לדין ומורשעים) ומדדים סובייקטיביים (מסקר ביטחון אישי), שהם רכיב משלים וחשוב לתמונה של נפגעי העבירות ושל תחושת הביטחון של הציבור.

פרק 9 – סביבה. פרק זה מביא נתונים סובייקטיביים על עמדות והרגלים הנוגעים לסביבת המגורים ולנושאים סביבתיים, בדגש על רמת הפריפריאליות של יישוב המגורים. כמו כן מוצגים מדדים בנושאי מִחזוּר פסולת וזיהום אוויר. בפרק מוצגים גם מדדים סביבתיים ברשויות המקומיות, המשקפים את איכות השירותים הסביבתיים ברשות ואת מצב הסביבה באזור המגורים, וכן מדדים תשתיתיים הקשורים לרמת הפעילות הכלכלית ביישוב. מדדים אלו מעידים על רמת החיים ביישובים ועל יכולתן של הרשויות לספק מענה לצורכי תשתית בסיסיים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9445
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}