ג' אב, תשע"ט
04 אוגוסט 2019
1763

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

פרסום זה מציג לוחות תמותה שלמים לשנים 2013–2017, והוא יוצא לאור במסגרת סדרת פרסומים שנתיים בנושא. לוחות תמותה שלמים מופקים לתקופות של חמש שנים קלנדריות, וכוללים מידע על ההסתברות למות ועל תוחלת החיים, כולל סטיית תקן ורווחי סמך.

המידע מוצג לקבוצות אוכלוסייה שונות (יהודים ואחרים, יהודים, ערבים), ולפי מין וגיל בודד. 

לוחות אלו משקפים את השלכות רמת התמותה בישראל על אורך החיים. הם נותנים מענה לצורכי תכנון הנסמכים על חישוב אורך החיים הצפוי לאוכלוסייה, ובעיקר לצורכי ביטוח האוכלוסייה. התחזיות לגבי ההוצאות הצפויות בהשוואה לתקבולים תלויות באורך החיים הצפוי, והן מאפשרות היערכות יעילה יותר ונקיטת אמצעים מתאימים מבעוד מועד.



{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9143
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}