ז' אדר א', תשע"ט
12 פברואר 2019
1733

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) שמחה להציג לציבור את הדו"ח הרביעי של מדדי איכות
חיים בישראל.
בהמשך להחלטת ממשלת ישראל מס' 2494 מאפריל 2015 , ולאחר הפרסום הראשון של המדדים
במרץ 2016 , הלמ"ס מעדכנת מדי שנה את מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי בתחומים של
איכות התעסוקה, ביטחון אישי, בריאות, דיור ותשתיות, חינוך, השכלה וכישורים, רווחה אישית
וחברתית, סביבה, מעורבות אזרחית וממשל, רמת חיים חומרית, תרבות פנאי וקהילה, וטכנולוגיות
המידע.
המדדים רוכזו וחושבו על בסיס מידע מנהלי וסקרים שוטפים המבוצעים על ידי הלמ"ס. בדו"ח מוצגים
הנתונים העדכניים של המדדים ברמה הלאומית, השוואות בין קבוצות אוכלוסייה שונות, השוואות בין-
לאומיות, מדדי איכות חיים בערים הגדולות (מעל 100 אלף תושבים), וכן התייחסות לשינויים במדדים
לעומת שנים קודמות. סך הכל פורסמו 70 מדדים, כולל 10 מדדים חדשים שפותחו ב- 2017 .
ברצוני להודות לעובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר תרמו וסייעו בהכנת דוח זה.
תקוותי כי הנתונים ישמשו קובעי מדיניות, גורמים ציבוריים ופרטיים וחוקרים האמונים על איכות
החיים בישראל, ויסייעו בעיצוב מדיניות לשיפור איכות החיים של כלל האזרחים החיים במדינה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2521-0661
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}