י"ג אדר א', תשע"ט
18 פברואר 2019
 


 

תחזית אוכלוסייה היא כלי תאורטי שמטרתו לספק מערך של תרחישי אוכלוסייה עתידיים לצורכי תכנון עירוני, קביעת מדיניות חברתית-כלכלית וקבלת החלטות מינהליות ארוכות טווח. התכנון ארוך הטווח נשען בין היתר על הערכות בנוגע לגודל האוכלוסייה בעתיד, מבנה הגילים הצפוי והגודל היחסי של קבוצות אוכלוסייה. תחזית האוכלוסייה מבוססת על הנחות עתידיות (מערך תרחישים) של המרכיבים המשפיעים על גודל האוכלוסייה: ילודה, תמותה והגירה בין-לאומית. קביעת ההנחות נעשית בליווי ועדה מייעצת מטעם המועצה הציבורית לסטטיסטיקה ובהתייעצויות עם מומחים בתחום הדמוגרפיה.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעדכנת את תחזית האוכלוסייה הארצית בכל חמש שנים.
{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}