י"ג אייר, תש"פ
07 מאי 2020
1785

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

​בפרסום זה מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מערכת החשבונות הלאומיים לשנים 1995–2018.

מטרת הפרסום לסייע לניתוח מקרו-כלכלי של התפתחות המשק על-ידי ריכוז מערכת הנתונים המצרפיים על המשק הישראלי לכל התקופה, בהגדרות ובסיווגים אחידים. כמקובל ברוב הלשכות הסטטיסטיות בעולם נערכו החשבונות הלאומיים לישראל במתכונת של מערכת חשבונות לאומיים SNA08.

מערכת החשבונות שבפרסום זה רציפה ועקבית, וכוללת את התיקונים שהוכנסו, לרבות עדכונים, שימוש במקורות חדשים ופירוטים נוספים. בפרסום מובאים לוחות מפורטים על התוצר ועל מרכיביו – צריכה פרטית וציבורית, השקעות, יצוא ויבוא, וכן נתונים על ההכנסה והחיסכון הלאומי, חשבונות המגזר הממשלתי, ההכנסה הפנויה של משקי הבית, עסקות עם חו"ל, תעסוקה, פריון עבודה והתוצר לפי ענף.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9135
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}