ח' תמוז, תש"פ
30 יוני 2020
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

פרסום זה מציג לוחות תמותה שלמים לשנים 2014–2018, והוא יוצא לאור במסגרת סדרת פרסומים שנתיים בנושא. לוחות תמותה שלמים מופקים לתקופות של חמש שנים קלנדריות, וכוללים מידע על ההסתברות למות ועל תוחלת החיים, כולל סטיית תקן ורווחי סמך.

המידע מוצג לקבוצות אוכלוסייה שונות (כלל האוכלוסייה, יהודים ואחרים, יהודים, ערבים), ולפי מין וגיל בודד.

לוחות אלו משקפים את השלכות רמת התמותה בישראל על אורך החיים. לדוגמה, הם משמשים לחישוב תחזיות אוכלוסייה על מנת לייעל את תכנון המדיניות החברתית-כלכלית לאוכלוסייה התלויה, ועל מנת להיערך להקצאת המשאבים לשירותים שיידרשו. בנוסף, הניתוחים האקטוארים שמתבססים על לוחות התמותה, מאפשרים לחשב את גובה ההפרשות לפנסיה ואת הפרמיות לביטוחים למיניהם, כך שבקרנות הפנסיה ובאלו של חברות הביטוח לא ייווצרו עודפים או גירעונות, ובבוא העת יתאפשרו תשלומי קצבאות ותגמולים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9143
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}