כ"ד אב, תשפ"א
02 אוגוסט 2021
1832

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

​פרסום זה מציג תוצאות מחקר על אפיון ודירוג של יחידות גאוגרפיות שונות בישראל, לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2017. היחידות הגאוגרפיות המוצגות בפרסום הן רשויות מקומיות, יישובים בתוך המועצות האזוריות, ואזורים סטטיסטיים בתוך העיריות והמועצות המקומיות.

בניתוח רב-משתני עבור הרשויות המקומיות נכללו 201 עיריות ומועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות. מקורות הנתונים עבור שנת 2017 הם רבים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר, משרד הביטחון, משרד החינוך, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ורשות האוכלוסין וההגירה. הניתוח מבוסס על משתנים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים שחושבו ממקורות מינהליים אלה עבור האוכלוסייה שמתגוררת ביחידות הגאוגרפיות. באמצעות שיטת ניתוח הגורמים התקבל מדד (ערך רציף), המשקף את הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה. לאחר מכן, באמצעות ניתוח אשכולות, סווגו הרשויות המקומיות ל-10 קבוצות הומוגניות בהתאם למדד החברתי-כלכלי של אוכלוסייתן.

המדד החברתי-כלכלי עבור 990 יישובים בתוך המועצות האזוריות ועבור 1,629 אזורים סטטיסטיים בתוך 81 עיריות ומועצות מקומיות, מבוסס על אותם נתונים ממקורות מנהליים ששימשו לחישוב המדד החברתי-כלכלי של אוכלוסיית הרשויות המקומיות. לכל יישוב ולכל אזור סטטיסטי חושב ערך מדד ושיוך לאשכול בר השוואה לאלה שחושבו עבור הרשויות המקומיות. כמו כן, בפרסום זה, נכללים אומדני פיזור בתוך הרשויות המקומיות.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקווה שאפיון היחידות הגאוגרפיות, המובא בפרסום זה, יהיה לעזר למשתמשים רבים למטרות תכנון, מינהל, מחקר וכד'. המדד החברתי-כלכלי הוא כלי להשוואת הרמה של אוכלוסיית היחידות הגאוגרפיות, והוא עשוי לסייע בזיהוי אזורי רווחה ואזורי מצוקה. כמו כן, המדד עשוי לסייע בשיפור המדיניות של השלטון המרכזי כלפי הרשויות המקומיות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0793-5382
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}