ז' שבט, תשפ"א
20 ינואר 2021
1820

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

פרסום זה מציג מערכת לוחות ותרשימים ובהם נתונים מפורטים על ההוצאות לביטחון בישראל. נוסף על נתוני ההוצאה לצריכה הביטחונית, מוצג בפרסום אומדן העלות הכוללת לביטחון הכולל עלויות נוספות, חלקן עקיפות, הנובעות מהטלת שירות החובה והמילואים, מהחזקת מלאי חירום של מוצרים חיוניים, מבניית מקלטים וחדרי ביטחון, מהעסקת שומרים במקומות ציבוריים וכדומה.

בפרסום מוצגים נתונים מעודכנים לשנים 1950–2019. נתונים אלה המחושבים ומוצגים על פי ההגדרות וההנחיות של מערכת החשבונות הלאומיים ‒ SNA2008.

באמצעות הנתונים המוצגים בפרסום אפשר ללמוד, בין השאר, על חלקן של ההוצאות לביטחון בתוצר המקומי הגולמי ובכלל מקורות המשק.

תודה לכל המוסדות והגופים הציבוריים וכן ליחידות השונות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ששיתפו עימנו פעולה בהפקת הנתונים שנדרשו להכנת פרסום זה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2306-4862
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}