כ"ט חשון, תשפ"ד
13 נובמבר 2023
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

​בלוחות הבאים מוצגים סדרות נתונים של הצריכה הביטחונית לשנים 1950–1995 ושל הוצאות המגזר הממשלתי לביטחון לשנים 1995–2022.

החל מהשנתון הקודם יישמנו את ההנחיה של SNA2008 לרשום את הרכישות של מוצרי השקעה של מערכת הביטחון בסעיף "השקעה גולמית". עד אז כל הרכישות של מערכת הביטחון, ללא הפרדה לפי סוג הרכישה, נרשמו ב"קניות" ונכללו בצריכה הציבורית הביטחונית. כך גם במכירות.

על פי ההנחיות של SNA2008 בנוגע לרישום השקעות ביטחוניות, הפרדנו את הרכישות של מערכת הביטחון לשני סעיפים עיקריים: 1. רכישת סחורות ושירותים לשימוש שוטף – "קניות מקומיות" ו"יבוא ביטחוני – סחורות ושירותים". 2. "השקעה גולמית" (ציוד, מו"פ, בנייה, תוכנה וכו') – מקומית ויבוא. גם במכירות נעשתה הפרדה דומה.

מאחר שנרשמו השקעות ביטחוניות, הרי שנכלל בלאי על השקעות אלו בצריכה הציבורית הביטחונית. שינויים אלו חושבו משנת 1995, ולכן הורדנו את הסדרה של הצריכה הציבורית הביטחונית משנת 1950 ועד לשנת 1994. למרות זאת, כדי שתהיה סדרה בת השוואה צירפנו בלוח 1 את נתוני הצריכה הציבורית הביטחונית משנת 1950 ועד לשנת 1994 (הסדרה הקודמת), ובהשוואה לכך מוצגות בלוח 2 הוצאות המגזר הממשלתי לביטחון משנת 1995, הכוללות גם את הקניות המקומיות ויבוא סחורות ושירותים וגם את ההשקעה הגולמית (מקומית ויבוא) (הסדרה החדשה של הצריכה הציבורית הביטחונית אינה כוללת את החלק שהוכר כהשקעה). לפיכך באופן כללי אפשר להשוות את הנתונים בשני הלוחות. בלוח 1 הוספנו גם את שנת 1995 לפי הסדרה הקודמת כדי לאפשר מעבר בין שתי הסדרות.

בנוגע לצריכה הביטחונית המקומית (בסדרה הקודמת) – אפשר להשוות אותה עם הוצאות המגזר הממשלתי לביטחון ללא יבוא (בסדרה החדשה). סומנו העמודות הרלוונטיות להשוואה.

לוחות 3, 4 ו-5 כוללים את המרכיבים השונים, התמורה לשכירים, הקניות המקומיות ויבוא ביטחוני של סחורות ושירותים וכמו כן את ההשקעה הגולמית (מקומית ויבוא).

בלוח 3 מוצגים נתונים לשנים 1950–1995, ובו כללה הצריכה הציבורית הביטחונית את התמורה לשכירים ואת כל הקניות, ללא הפרדה להשקעות כאמור. העמודות הרלוונטיות הן קניות אחרות ויבוא ביטחוני.

בלוחות 4 ו-5 מוצגים נתונים לשנים 1995–2022. בלוח 4 הצריכה הציבורית הביטחונית כוללת את התמורה לשכירים, קניות מקומיות ויבוא של סחורות ושירותים בלבד, ובלוח 5 מוצגות ההשקעות (מקומיות ויבוא). סומנו העמודות הרלוונטיות להשוואה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}