כ"א תמוז, תשס"ו
17 יולי 2006
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

נתוני הכנסה – משכר, עבודה עצמאית וחמש קצבאות של המוסד לביטוח לאומי – שנאספו במפקד 1995 היוו נתון מפתח לאין ספור מחקרים בזכות גודל המדגם, יכולת קישור רשומות ברמת הפרט למפקד 1983 ומקורות מזוהים אחרים, ושילוב בין נתונים כלכליים לבין מאפיינים דמוגרפיים, תעסוקתיים וחברתיים.  

לצורך טיוב והשלמת נתוני שכר שנאספו במפקד התקבל מהמוסד לביטוח לאומי קובץ שכר לשנת

1995, הכולל מידע על שכר שנתי של 1.82 מיליון שכירים בכל המשרות שדווחו לביטוח לאומי, ופירוט של חודשי עבודה במהלך השנה. קובץ זה שימש אותנו לבדיקת נתוני שכר שדווחו על ידי הנפקדים ולבחינת נכונות של תיקונים וזקיפות שנעשו לשכר בשלבי עיבוד נתוני המפקד.

השכר של 307 אלף שכירים שרשום בקובץ המפקד נמוך ב-16.5 אחוזים בממוצע משכר של אותם

השכירים בקובץ ביטוח לאומי. עריכת נתוני שכר כללה חמישה סוגי תיקונים, כאשר השכיחים ביניהם היו

תיקון על-ידי רגרסיה (21 אחוזים) ושתילת ערכים מתוך קובץ ביטוח לאומי (8.6 אחוזים). רק ל-68 אחוזים מהשכירים, שרשום להם שכר במפקד, הנתון המקורי של שכר לא תוקן – עבור אלה הנתון המדווח היה נמוך ב-15.6 אחוזים בממוצע מהשכר המצוי בקובץ ביטוח לאומי.  

השוואה בין שכר מדווח לשכר תחשיבי מקובץ ביטוח לאומי ברוטו ובניכוי תשלומי חובה (נטו)

מעלה כי בחצי התחתון של התפלגות ההכנסות נתון של שכר מדווח קרוב יותר לשכר תחשיבי נטו מאשר לשכר תחשיבי ברוטו. לעומת זאת, עבור החצי העליון של התפלגות ההכנסות ניתן לקבוע כי נתון הכנסה שנאסף במפקד הוא לרוב שכר ברוטו שדווח בחסר.

תיקון נתוני שכר על-ידי שתילת ערכים מתוך קובץ של ביטוח לאומי היה לא מדויק בחלק מהמקרים. שימוש ברגרסיה לצורך זקיפת נתוני שכר היה מיותר משום שניתן היה להיעזר בפונקציות של מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח  בריאות כדי לגזור אומדן סביר של שכר ברוטו משכר נטו, כאשר האחרון דווח על ידי הנפקד והראשון לא דווח.  {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}