י"ד אדר, תשע"ח
01 מרץ 2018
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​מבנים הנמצאים בסמיכות גיאוגרפית זה לזה מאוכלסים בדרך כלל על ידי אנשים השייכים
לאותה שכבה חברתית כלכלית. הגורם הגיאוגרפי הוא לכן משתנה דגימה חשוב לצורך ייצוג -
כל השכבות באוכלוסיית האזור. בעבודה זו נציג שיטת דגימה ייחודית המבוססת על הגורם
המרחבי/גיאוגרפי של המבנים במסגרת של האזור הסטטיסטי. השיטה מבוססת על ספירלה
המתפתחת במרחב בו נמצאים המבנים תוך שמירה על הסתברות דגימה אחידה ודגימה
מייצגת שלהם במרחב. בעבודה נחשב את המרחק המינימלי בין כל מבנה נדגם לשכנו
הקרוב ביותר ונציג מדד מסוג מיני מקס - (minimax) המאפיין את המדגם בו ממוצע
המרחקים המינימליים הוא הגדול ביותר. המדד יאפיין, במובן מסוים שיוגדר בעבודה, את
הפריסה המיטבית של היחידות הנדגמות על פני המרחב. בעבודה זו נתייחס גם לצורת
המרחב בו נמצאים המבנים במסגרת הדגימה. נגדיר מדד שאינו תלוי ביחידות המידה )אורך
או שטח( ונציג תוצאות המראות כי דגימה מרחבית אופטימלית אינה תלויה כל כך במדד
הצורה בטווח העיקרי של אזורים סטטיסטיים. את יעילות השיטה החדשה התלויה בגורמים
גיאוגרפיים שונים נציג בעזרת סימולציות תוך השוואה לתוצאות שהיו מתקבלות בדגימת
ממ"פ מאותה המסגרת באזור.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}