ד' אלול, תשע"ג
10 אוגוסט 2013
 
כתבו שלמה יצחקי, יולנדה גולן, אביעד טור סיני


 

דירוג הרשויות המקומיות נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ונועד בין היתר לשמש כאחד הקריטריונים להקצאת משאבים לרשויות המקומיות. המדד נבנה על סמך טכניקות מקצועיות מתקדמות ובודק מספר רב של משתנים המיועדים לבחון את הרמה הכלכלית חברתית של האוכלוסייה תוך הסתמכות על מגוון רחב של משתנים.

מטרת העבודה היא לבדוק מה התרומה של משתנה ההכנסה בלבד  לדירוג הרשויות המקומיות. במילים אחרות ,נרצה לבדוק את ההבדל בין הדירוג הנוכחי לדירוג שהיה מתקבל לו הדירוג היה נשען על משתנה אחד – הכנסה, זאת מאחר ואנו מניחים שההכנסה מתואמת עם המשתנים האחרים והיא גם זמינה בגלל הדיווח למס הכנסה.

הממצא העיקרי של העבודה הוא שאין הבדל רב בדירוג רשויות מקומיות הנעשה על סמך דירוג על פי משתנה הכנסה ממוצעת לנפש לבין הדירוג הנעשה בשיטה הקיימת בלמ"ס המכילה מספר רב של משתנים. תוצאה זו מתקבלת הן על סמך נתוני 2006 והן על סמך נתוני 2008. עיקר ההבדלים בדירוגים השונים מתבטאים ברשויות החלשות. הסבר לתוצאה זו נובע משני מרכיבים: המתאם בין הכנסה למשתנים אחרים והעובדה שהדרוג מתבצע על נתונים של ממוצע של אוכלוסייה של הרשות, מה שמקטין משקלן של טעויות אקראיות. כאשר מוסיפים להשוואה גם את המועצות האזוריות הקשר בין שני הדירוגים נחלש אם כי הוא עדיין גבוה .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}