ב' סיון, תשע"ב
23 מאי 2012
 
כתבו נאוה שאול- מנע, מיכל ניר, דמיטרי רומנוב
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

מטרת מחקר זה היא לבדוק את ההשלכות של הוספת שאלון האינטרנט, ככלי של איסוף נתונים, על היבטים שונים של סקר שוטף, שנתוניו נאספים לרוב באמצעות שאלון דואר למילוי עצמי וראיון טלפוני. 

הספרות המחקרית טוענת שהוספת שיטת איסוף באינטרנט לשיטות המסורתיות אמורה להגדיל את שיעור ההשבה ולשפר את טיב הנתונים. יחד עם זאת, הדעות חלוקות בעניין תרומת הגישה החדשה לטיב הנתונים. מחקר זה בוחן את השאלות הבאות: 

האם הוספת שיטת האיסוף באינטרנט מגדילה את שיעור ההשבה? 
האם קיים הבדל בדפוסי אי-השבה  לפריטים  בשאלון ובאיכות המדידה בין אינטרנט לבין שתי שיטות מסורתיות - שאלון נייר למילוי עצמי וראיון טלפוני ? 
האם קיים פרופיל משיבים לפי שיטה?  
האם קיימים הבדלים באומדני הסקר (שביעות רצון) לפי שיטת איסוף? 

לצורך המחקר נעשה שימוש בקבצים  של סקר שביעות רצון של בוגרי מוסדות אקדמיים (מקבלי תואר ראשון) שנערך בשנים 2004, 2006, 2008.  

ממצאי המחקר גילו שאכן, בבחירה בין שאלון למילוי עצמי בנייר או באינטרנט, לאינטרנט השפעה על העלאת אחוזי ההשבה, שעלו מ-%57 בסקר 2004 ו-%59 בסקר 2008 ל-%62 בסקר 2006, בו נוספה האפשרות לענות באינטרנט. לא ניתן לקבוע תרומת הוספת האינטרנט לשיעור השבה סופי בסקר, בשל גורמים ייחודים שהתערבו בביצוע הסקר ב-2006

לגבי בחינת איכות הנתונים ושלמותם, נמצא כי שיטת איסוף באמצעות האינטרנט היא שיטה מועדפת וכי בשיטת האיסוף הטלפונית נדרש שיפור.  

באפיון פרופיל המשיבים לפי שיטות ההשבה נמצא כי לאנשים בעלי מאפיינים מסוימים תהיה נטייה לבחור דווקא בשיטה אחת ולא באחרת, אך לא נמצא פרופיל אחיד ועקבי לאורך שלושת הסקרים. 

עוד נמצא כי קיימים הבדלים באומדני הסקר בשיטות האיסוף השונות. תוצאות הרגרסיה מלמדות כי לרוב, בשיטות ההשבה טלפון ואינטרנט מגלים המשיבים מידת שביעות רצון גבוהה יותר בהשוואה לשאלון הדואר.  {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}