ו' תשרי, תשס"ד
02 אוקטובר 2003
 


 

עבודה זו מציגה תיחום גאוגרפי כלל-ארצי של השכונות והיישובים בישראל שבהם מתגוררת האוכלוסייה החרדית. התיחום התבצע על פי אזורים גאוגרפיים סטנדרטיים ("אזורים סטטיסטיים" או יישובים שלמים) שבהם אותרו ריכוזים של אוכלוסייה חרדית. בנוסף, העבודה עוסקת באפיונה של האוכלוסייה בריכוזים החרדיים לפי תכונות דמוגרפיות, כלכליות וחברתיות שונות. איתור האזורים הגאוגרפיים החרדיים נעשה באמצעות ניתוח של דפוסי הצבעה לכנסת עבור מפלגות חרדיות בשנת 1996. חרדיותם של אזורים אלו דורגה לפי רמת ההומוגניות של דפוסי ההצבעה של האוכלוסייה המתגוררת בתחומם. אפיון תכונות האוכלוסייה המתגוררת באזורים אלה נעשה באמצעות צירוף וניתוח של נתונים ממקורות מגוונים, כמו נתונים דמוגרפיים שוטפים של הלמ"ס, תוצאות מפקד האוכלוסין והדיור 1995 ונתוני המוסד לביטוח לאומי. תוצאות העבודה מראות כי ניתוח של דפוסי ההצבעה למפלגות החרדיות מאפשר איתור ואפיון של יישובים ושכונות שבהם קיימים ריכוזי אוכלוסייה חרדית המתייחדים בבידול מרחבי ובהומוגניות יחסית. בחינה של משתנים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים נוספים מחזקת את המסקנה שהאוכלוסייה באזורים אלה בעלת מאפיינים ייחודיים, כגון רמות פריון גבוהות, אחוז ילדים גבוה ושייכות מועטה לכוח העבודה, המבדילים אותה בבירור מיתר האוכלוסייה היהודית, בכלל, ומקבוצות אחרות בה, בפרט.

 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}